جلوگیری از بی سوادی با اجرای 4 طرح/ امسال نیم میلیون نفر با سواد می شوند