افزایش اعتبار هزینه کرد شهرداری در ایام اربعین/ پرداخت هزینه سخنران های مذهبی مساجد