برخی نظرات افراطی در طب سنتی هیج سند و مدرکی در منابع طب سنتی ندارد