اعطای سرانه دانشجویی برای استفاده از امکانات ورزشی/ کمبود فضای ورزشی در دانشگاه فرهنگیان