جایگاه والای نمایشگاه عطرسیب در میان هیات‌های مذهبی