تشکیل کمیته برنامه ریزی دهه اول محرم در اردوگاه فشافویه