امین حیایی : این جوسازی‌ها از جاهایی پشتیبانی‌ می‌شود