تشکیل کمیسیون مشترک ایران و فرانسه در حوزه ICT و فضایی