اختصاص 5 میلیارد ریال برای طرح های اقتصاد مقاومتی دیر