درخواست برای انتصاب فردی علمی و فراجناحی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی