«راست» و «چپ» سیاسی در کشورهای مختلف چه ویژگی هایی دارند؟