گروه های تکفیری با خمپاره به سفارت روسیه در سوریه حمله کردند