تخفیف 50 درصدی برای رسانه های بخش خصوصی در نمایشگاه مطبوعات امسال/ انتخاب غرفه نیمه دوم مهرماه