بررسی پرونده انتخابات اتاق بازرگانی با حضور وزیر صنعت