نوآموزان تهرانی در مدرسه صبحانه می خورند/تمرین احترام به پرچم ملی در مدارس ابتدایی پایتخت