فرانسه باید توافق هسته‌ای غیرنظامی با پاکستان به امضا برساند