کمک به پیشرفت فیزیکی 1100 واحد تولیدی با 200 میلیارد تومان