آمارهای متفاوت از وجود 100تابیش از500بیمارستان ناتمام/ صدها بیمارستان ناتمام؛سرمایه های بلاتکلیف