شهدا با خون خود حقانیت انقلاب را به جهانیان نشان دادند