قطعی نبودن فرآیند ثبت نام 100 رسانه برای حضور در نمایشگاه مطبوعات