یک ماه از حج گذشت، عملیات اصلی پزشکی تمتع آغاز می‌شود