۹ میلیون دانش‌آموز با ۸۰۰ هزار آموزگار در ایتالیا داریم/ افزایش ارتباطات دانش‌آموزان ایرانی و ایتالیایی