ایران و فرانسه بر توسعه همکاری‌های کشاورزی بلند مدت و پایدار تاکید کردند