وقتی که حریم رودخانه فروخته شده خسارات ناشی از سیل اجتناب ناپذیر است/ آب منطقه ای به وظیفه خود عمل کند