نقد و بررسي كتابي متفاوت درباره جنگ/ روايت از زبان كودك