پیشنهاد دانشگاه امیر کبیر برای پایان دادن کمپین تحریم خودرو