اعلام سیاست های حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه سلامت تا دوماه دیگر