شهرداری اصفهان دیوار یکی از مدارس دخترانه را تخریب کرد