مدیریت بحران در دستور کار دولت نیست/فعالیت سازمان مدیریت بحران کشور غیر قانونی است