عملی که درآمدها را حلال و حق را به صاحبش برمی‌گرداند