امنیت ملی افغانستان: روند صلح با کندی روبرو است/ امیدی به توافق قطر نیست