هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان آغاز شد