برگزاری دوازدهمین مرحله اردوی تیم ملی پاراتیراندازی