برگزاری انتخابات پرشور بهترین راه نمایش اقتدار ملی است