مجلس شام غریبان علی انصاریان در محله جوادیه برگزار شد