وقتی جمشید مشایخی و همسرش جان کمند امیرسلیمانی را نجات دادند