بورس تهران تغییر مسیر داد | افزایش یک هزار و ۹۶۴ واحدی شاخص کل