بازار سهام در نزدیکی مرز ۱.۳ میلیون واحد | افزایش ۲۶ هزار واحدی شاخص کل