بورس تهران دوباره در مسیر کاهش | افت ۱۳ هزار واحدی شاخص کل