جشن تولد محمدعلی کشاورز با حضور جمشید مشایخی ۸سال پیش