عکسی کمتر دیده شده از عیادت محمدعلی کشاورز از جمشید مشایخی