برگزاری پنجمین نشست کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک