سومین نشست کمیسیون محیط زیست و ورزش کمیته ملی المپیک برگزار شد