موافقت با افزایش حقوق ماهانه مدال آوران در نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک