خزانه دار و مدیر برنامه کمیته ملی پارالمپیک منصوب شدند