عبدالرزاقی در بازدید از کمیته ملی پارالمپیک: سفیری جنبش پارالمپیک برای من افتخار است