رئیس کمیته ملی المپیک درگذشت حسین کاظم پوراردبیلی را تسلیت گفت