تعامل ،هم افزایی،سازگاری ، تعامل ، پرهیز از حواشی و مناقشه استراتژی رسمی کمیته ملی المپیک و وازرت ورزش است