گزارش سرپرست فدراسیون اتومبیلرانی در جلسه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک