برگزاری نشست کمیسیون مدیریت و برنامه‌ریزی کمیته ملی المپیک